(Bild_07) 2015 Karlovy Vary CZ

"Borderline" Becherova Vila, Karlovy Vary (Tschechische Republik) 2015